Tranh trúc chỉ là nghệ thuật tranh trúc dân gian truyền thống cuội nguồn được làm từ trúc.Vách ngăn phòng thờ tranh trúc chỉ nghĩa là tranh trúc chỉ sẽ được lồng vào vách ngăn nhằm giữ bức tranh mà vẫn giữ đc chức năng ngăn phòng. Tranh trúc chỉ là nghệ thuật tranh trúc dân gian truyền thống được làm từ trúc.Vách ngăn phòng thờ tranh trúc chỉ nghĩa là tranh trúc chỉ sẽ được lồng &o vách ngăn nhằm mục tiêu mục đích giữ bức tranh mà vẫn giữ được tính năng ngăn phòng. Không gian phong thủy trong nhà đc ưu tiên số một đó là phòng thờ. Phòng thờ, phòng khách, phòng ngủ là các công trình tiết minh. Vách ngăn phòng khách & phòng thờ là cách thực hiện để ngăn cách các công trình tiết minh tránh khỏi xung đột công năng phòng. Hiện nay thì rất đa số bản thân mỗi chúng ta sống trong căn hộ chung cư thường khó khăn khi tìm địa điểm thờ tự vì những loại trừ về mặt hiện tích của căn hộ. Chuyên gia phong thủy sẽ tư vấn chỉa sẻ quy ví một số trong những để ý khi kết hợp phòng khách & phòng thờ bằng vách ngăn phòng khách & phòng thờ trong không khí chung cư. Khi bài trí khoảng không thờ tự, không gian tâm linh với phòng khách các bảng giáo đồ tránh không gian tâm linh Màu sắc quá nổi trội đối với các đồ nội thất trong không khí phòng khách. Tránh bài trí không khí thờ tự bị các khối hệ thống như dầm xà cột của nhà khách khi đè lén lên hoặc là những người cũng cần lưu ý đến cái việc bài trí ra làm sao cho không khí thờ tự tức là ban thờ tránh bị các ánh sáng dương quan của ban công cũng như là khối khối hệ thống phòng khách soi rọi &o ban thờ nếu như phòng khách qua sáng các FAN có rèm hoặc vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng thờ để làm làm thế nào cho phòng thờ có khoảng ánh sáng tương xứng vừa phải để chiếm dụng thể tụ đc lưu khí. http://git.radenintan.ac.id/dosondragonocean http://drill.lovesick.jp/drilldata/index.php?dosondragonocean63 http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=dosondragonocean


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 01:38:35